A newer version of this documentation is available.

View Latest

Troubleshooting

This section describes how to enable/disable different types of trace for Net iD Portal.

Trace

Net iD Enterprise

To enable trace for Net iD Enterprise PKI client, right-click the Net iD icon in Windows activity field > Trace > Enable. To open the trace file, right-click the Net iD icon in Windows activity field > Trace > Open.

See the document "Net iD Enterprise Technical Description" for more information.

Net iD Portal with log4net extension

To enable trace for Net iD Portal, open the "web.Config" file and search for the <log4net></log4net> xml node. Change the value of the xml attribute "threshold" to "All" (i.e. <log4net threshold="All">). Note that log4net traces all calls within the process and can decrease the usability performance. To disable the log4net trace extension, change the "threshold" value to "Off" (i.e. <log4net threshold="Off">).

Net iD Portal with Generic Service (Trace Server)

To enable trace for Net iD Portal without decreasing the performance, use the "Trace Server" applied in "Generic Service". Login to Net iD Portal and go to the "Administration" section. Use the "Settings" type and update the "Net iD Portal" settings task. Change the value of the attribute "TraceSrvEnabled" to "1", then click "Execute" to apply the changes. To disable the Trace Server, change the value of the attribute "TraceSrvEnabled" to "0".

Microsoft Internet Information Services Diagnostics

If NiP-API cannot be called, use the system diagnostics for Microsoft Internet Information Services. Open the "web.Config" file and search for the <system.dianostics></system.diagnostics> xml node. Change the value of the xml attribute "switchValue" of the "source name" element to "All" (i.e. <source name="System.ServiceModel" switchValue="All">). To disable the diagnostics trace, change the value to "Off" (i.e. <source name="System.ServiceModel" switchValue="Off">).

Error codes and messages

This section lists the error codes from Net iD Portal. There are error codes related to the login process, the NiP-GUI (client side) and NiP-API (server side).

All texts for error messages can be customized if it is wanted to add or change the message given to the users for a specific error code.

Login and session

Error messages from login and session handling when not logged in.

 • English (en-US)

 • Swedish (sv-SE)

Error string Error text shown in GUI (English)

errorNoRolesAvailable

The login was successful but there are no services available that you have the authorization to use.

errorMissingRequiredLogonSubject

A certificate with a valid user identity is missing for the smart card inserted in the card reader. Please, insert another card.

errorNoSuitableTokenAvailable

There is no suitable smart card present.

errorPoliciesNotFullFilled

The policy for the content of the input field has not been fulfilled. Please make corrections and try again.

errorSessionExpired

Your session has expired since you have been inactive for too long. Please login again.

Error string Error text shown in GUI (Swedish)

errorNoRolesAvailable

Inloggningen lyckades men det finns inga tjänster tillgängliga som du är behörig att använda.

errorMissingRequiredLogonSubject

Certifikat med giltig användaridentitet saknas för det kort som sitter i kortläsaren. Byt till ett annat kort.

errorNoSuitableTokenAvailable

Det finns inget passande kort tillgängligt.

errorPoliciesNotFullFilled

Regelverket för vad fältet får innehålla är inte uppfyllt. Korrigera innehållet och försök igen.

errorSessionExpired

Du har varit inaktiv för länge så din session är inte längre giltig. Logga in på nytt.

NiP-GUI (client side)

Error messages from NiP-GUI on client side.

 • English (en-US)

 • Swedish (sv-SE)

Error code Error string Error text shown in GUI (English)

CLT001

CKR_CLIENT_MISSING

The client software used for local calls is missing. Please check your installation.

CLT002

CKR_CLIENT_ACCESS_DENIED

The client software used for local calls has stopped the communication with the server. Please check the security settings for 'allowed servers'.

Error code Error string Error text shown in GUI (Swedish)

CLT001

CKR_CLIENT_MISSING

Klientprogramvaran som används för lokala anrop saknas. Kontrollera din installation.

CLT002

CKR_CLIENT_ACCESS_DENIED

Klientprogramvaran som används för lokala anrop har stoppat kommunikationen med servern. Kontrollera inställningen för tillåtna värddatorer (allowed servers).

NiP-API (server side)

Error messages from NiP-API at server side.

The Error string is sent from the server to the client where it is converted to an Error code. The Error code is then used to look up the corresponding text string.

General error messages

 • English (en-US)

 • Swedish (sv-SE)

Error code Error string Error text shown in GUI (English)

NPR001

NPR_ACCESS_DENIED

Access denied. Authorization to access the system is missing.

NPR002

NPR_ARGUMENT_INVALID

Argument is invalid.

NPR003

NPR_ARGUMENT_MISSING

Argument is missing.

NPR004

NPR_DATA_INVALID

Data is invalid.

NPR005

NPR_DATA_NOT_FOUND

Data cannot be found.

NPR006

NPR_FAILED

Failed with the action.

NPR007

NPR_FORM_NOT_FOUND

The form was not found.

NPR008

NPR_IMG_INVALID

The image is invalid. Please check that the size is within the min/max values for an image or that other policies are followed.

NPR009

NPR_LOGIN_FAILED

Failed to login.

NPR010

NPR_PROTECTED_DATA

Protected data.

NPR011

NPR_SECURITY_CODE_POLICY_MISMATCH

The characters in the password do not fulfill the password policy. Please choose another password and try again.

NPR012

NPR_SESSION_EXPIRED

You have been inactive for too long and your session has expired. Please login again.

NPR013

NPR_CONFIG_ERROR

Configuration error.

NPR014

NPR_ENCRYPTION_FAILED

Encryption failed.

NPR015

NPR_LICENSE_FAILED

License is invalid.

NPR016

NPR_VALIDITY_INVALID

The validity period given is invalid. Please check that the period is within the min/max values allowed.

NPR017

NPR_SIGNING_USER_NOT_FOUND

Could not find a user that can make the signing operation.

NPR018

NPR_BAD_SERVER_RESPONSE

Bad server response (check SOAP trace). Please try again and contact your IT support if the problem remains.

NPR019

NPR_ACQUIS_EXPIRED

The acquis has expired.

NPR020

NPR_AUTHORIZED_OFFICER_REQUIRED

An authorized officer is needed to perform the task.

NPR021

NPR_DECRYPTION_FAILED

Decryption failed.

NPR022

NPR_GENERIC_TEXT_ALREADY_EXISTS

A generic text already exists.

NPR023

NPR_LICENSE_CALLBACK_EXPIRED

The license callback has expired.

NPR024

NPR_LICENSE_EXPIRED

The license has expired. Please update the license to be able to continue to use the application.

NPR025

NPR_LICENSE_MUST_BE_UPDATED

The maximum number of active users allowed according to the license has been reached. Please update the license to be able to perform tasks that activates additional users. Alternatively you may deactivate some users that no longer are used.

NPR026

NPR_SYSTEM_SETUPMODE

Note! You are now in an Inital setup mode. Please follow the instructions in 'Net iD Portal Installation Guide' and the chapter 'Installation and configuration' (see https://docs.secmaker.com) to complete the necessary configurations. Then choose 'Initial setup - Apply' under the Adminstration tab and 'Manage' to apply the configurations.

Error code Error string Error text shown in GUI (Swedish)

NPR001

NPR_ACCESS_DENIED

Autentisering misslyckades. Behörighet till systemet saknas.

NPR002

NPR_ARGUMENT_INVALID

Argumentet är ogiltigt.

NPR003

NPR_ARGUMENT_MISSING

Argument saknas.

NPR004

NPR_DATA_INVALID

Data är ogiltigt.

NPR005

NPR_DATA_NOT_FOUND

Kunde ej hitta data.

NPR006

NPR_FAILED

Åtgärden misslyckades.

NPR007

NPR_FORM_NOT_FOUND

Kunde ej hitta formuläret.

NPR008

NPR_IMG_INVALID

Fotot är ogiltigt. Kontrollera att det håller sig inom giltiga min/max-storlekar.

NPR009

NPR_LOGIN_FAILED

Inloggning misslyckades.

NPR010

NPR_PROTECTED_DATA

Förändringsskyddad data.

NPR011

NPR_SECURITY_CODE_POLICY_MISMATCH

Regelverket för vilka tecken som säkerhetskoden får innehålla är inte uppfyllt. Korrigera innehållet och försök igen.

NPR012

NPR_SESSION_EXPIRED

Du har varit inaktiv för länge så din session är inte längre giltig. Logga in på nytt.

NPR013

NPR_CONFIG_ERROR

Konfigurationsfel.

NPR014

NPR_ENCRYPTION_FAILED

Kryptering misslyckades.

NPR015

NPR_LICENSE_FAILED

Misslyckades att hantera licensinformationen. Försök på nytt.

NPR016

NPR_VALIDITY_INVALID

Giltighetstiden är ogiltig. Kontrollera att den håller sig inom giltiga min/max-gränser.

NPR017

NPR_SIGNING_USER_NOT_FOUND

Kunde inte hitta någon användare som kan utföra underskriften.

NPR018

NPR_BAD_SERVER_RESPONSE

Felaktigt svar från applikationsserver (kontrollera SOAP trace). Försök igen och kontakta din IT-support om felet kvarstår.

NPR019

NPR_ACQUIS_EXPIRED

Regelverket har upphört att gälla.

NPR020

NPR_AUTHORIZED_OFFICER_REQUIRED

En handläggare med behörighet krävs för genomförandet.

NPR021

NPR_DECRYPTION_FAILED

Dekryptering misslyckades.

NPR022

NPR_GENERIC_TEXT_ALREADY_EXISTS

En text finns redan.

NPR023

NPR_LICENSE_CALLBACK_EXPIRED

Licensrapportering inte gjord inom utsatt tid.

NPR024

NPR_LICENSE_EXPIRED

Tidsgränsen för licensens giltighet har passerats. Vänligen uppdatera licensen för att fortsätta använda applikationen.

NPR025

NPR_LICENSE_MUST_BE_UPDATED

Det maximala antalet aktiva användare som licensen är godkänd för har nåtts. Vänligen uppdatera licensen för att kunna utföra åtgärder som aktiverar ytterligare användare. Alternativt kan du välja att inaktivera användare som inte längre behövs.

NPR026

NPR_SYSTEM_SETUPMODE

OBS! Du befinner dig nu i ett inledande konfigurationsläge. Följ instruktionerna i 'Net iD Portal Installation Guide' och avsnitt 'Installation and configuration' (se https://docs.secmaker.com) för att genomföra nödvändiga konfigurationer. Välj därefter 'Inledande konfiguration - Slutför' under Administrations-fliken och 'Hantera' för att slutföra konfigurationen.

 • English (en-US)

 • Swedish (sv-SE)

Error code Error string Error text shown in GUI (English)

NPR101

NPR_CRT_INVALID

The certificate is invalid.

NPR102

NPR_CRT_REQUEST_INVALID

The certificate request is invalid.

NPR103

NPR_ENROLLMENT_FAILED

Enrollment of the token failed.

NPR104

NPR_TKN_ALREADY_EXISTS

The token already exists.

NPR105

NPR_TKN_NOT_BOUNDED_TO_USER

The token is not bound to a user.

NPR106

NPR_TKN_NOT_FOUND

The token was not found.

NPR107

NPR_TKN_TEMPLATE_NOT_FOUND

The token template was not found.

NPR108

NPR_UNLOCK_TKN_FAILED

Failed to unlock the token.

NPR109

NPR_USER_TKN_BIND_FAILED

Failed to bind token to the user.

NPR110

NPR_TKN_INVALID

The validity period of the token has expired and it cannot be used any more.

NPR111

NPR_CRT_REQUEST_INVALID_SIGNING_TIME

Invalid signature time in the certificate request.

NPR112

NPR_CRT_REQUEST_EXPIRED

The validity time of the certificate request has expired.

NPR113

NPR_CRT_REQUEST_NOT_YET_VALID

The certificate request is not yet valid.

NPR114

NPR_CRT_TEMPLATE_INVALID

The certificate template is invalid.

NPR115

NPR_DEVICE_NOT_ALLOWED

The device being used is not allowed for certificate issuing.

NPR116

NPR_END_ENTITY_ALREADY_EXISTS

The function certificate already exists.

NPR117

NPR_WHITELIST_INACTIVE

The whitelist is inactive.

NPR118

NPR_WHITELIST_EXPIRED

The whitelist has expired.

NPR119

NPR_WHITELIST_ALREADY_EXISTS

The whitelist already exists.

NPR120

NPR_TKN_ALREADY_BOUNDED_TO_USER

The token is already bound to another user.

Error code Error string Error text shown in GUI (Swedish)

NPR101

NPR_CRT_INVALID

Certifikatet är ogiltigt.

NPR102

NPR_CRT_REQUEST_INVALID

Certifikatbegäran är ogiltig.

NPR103

NPR_ENROLLMENT_FAILED

Utfärdande av enhet misslyckades.

NPR104

NPR_TKN_ALREADY_EXISTS

Enheten finns redan i systemet.

NPR105

NPR_TKN_NOT_BOUNDED_TO_USER

Enheten är inte knuten till någon användare.

NPR106

NPR_TKN_NOT_FOUND

Kunde inte hitta enheten.

NPR107

NPR_TKN_TEMPLATE_NOT_FOUND

Kunde inte hitta enhetsmallen.

NPR108

NPR_UNLOCK_TKN_FAILED

Misslyckades med att låsa upp enheten.

NPR109

NPR_USER_TKN_BIND_FAILED

Misslyckades att knyta enheten till användaren.

NPR110

NPR_TKN_INVALID

Giltighetstiden för enheten har gått ut och den kan inte längre användas för utfärdande.

NPR111

NPR_CRT_REQUEST_INVALID_SIGNING_TIME

Ogiltig signeringstidpunkt i certifikatsbegäran

NPR112

NPR_CRT_REQUEST_EXPIRED

Giltighetstiden för certifikatsbegäran har gått ut.

NPR113

NPR_CRT_REQUEST_NOT_YET_VALID

Certifikatsbegäran är inte giltig än.

NPR114

NPR_CRT_TEMPLATE_INVALID

Certifikatmallen är ogiltig.

NPR115

NPR_DEVICE_NOT_ALLOWED

Enheten som används är inte godkänd för certifikatutfärdande.

NPR116

NPR_END_ENTITY_ALREADY_EXISTS

Funktionscertifikatet finns redan.

NPR117

NPR_WHITELIST_INACTIVE

Whitelist är inaktiv.

NPR118

NPR_WHITELIST_EXPIRED

Whitelist är inte längre giltig.

NPR119

NPR_WHITELIST_ALREADY_EXISTS

Whitelist finns redan.

NPR120

NPR_TKN_ALREADY_BOUNDED_TO_USER

Enheten är redan knuten till en annan användare.

 • English (en-US)

 • Swedish (sv-SE)

Error code Error string Error text shown in GUI (English)

NPR201

NPR_USER_ALREADY_EXISTS

The user already exists in the system.

NPR202

NPR_USER_HAS_BOUNDED_TKNS

There are tokens bound to the user.

NPR203

NPR_USER_HAS_BOUNDED_TKNS_TO_BE_REVOKED

There are tokens bound to the user that needs to be revoked.

NPR204

NPR_USER_INVALID

The user is invalid.

NPR205

NPR_USER_NOT_FOUND

The user was not found.

NPR206

NPR_USER_UPDATE_FAILED

Failed to update the user information.

NPR207

NPR_NAME_NOT_IN_WHITELIST

Funktionsnamnet är inte godkänt enligt reglerna i certifikatmallens whitelist.

NPR208

NPR_MAX_NR_OF_MOBILE_CRTS

The maximum number of mobile certificates for the user has been reached. Please revoke one or more of the users valid mobile certificates to be able to issue new certificates.

Error code Error string Error text shown in GUI (Swedish)

NPR201

NPR_USER_ALREADY_EXISTS

Användaren finns redan i systemet.

NPR202

NPR_USER_HAS_BOUNDED_TKNS

Användaren har enheter knutna till sig.

NPR203

NPR_USER_HAS_BOUNDED_TKNS_TO_BE_REVOKED

Användaren har enheter knutna till sig som behöver spärras.

NPR204

NPR_USER_INVALID

Användaren är ogiltig.

NPR205

NPR_USER_NOT_FOUND

Kunde inte hitta användaren.

NPR206

NPR_USER_UPDATE_FAILED

Misslyckades med att uppdatera information om användaren.

NPR207

NPR_NAME_NOT_IN_WHITELIST

Funktionsnamnet är inte godkänt enligt reglerna i certifikatmallens whitelist.

NPR208

NPR_MAX_NR_OF_MOBILE_CRTS

Maximala antalet mobilcertifikat har nåtts för användaren. Spärra ett eller flera av användarens befintliga mobilcertifikat för att kunna utfärda ett nytt certifikat.

 • English (en-US)

 • Swedish (sv-SE)

Error code Error string Error text shown in GUI (English)

NPR301

NPR_TASK_ACTION_NOT_FOUND

The task action was not found.

NPR302

NPR_TASK_ACTION_SIGN_FAILED

Failed to sign the task action.

NPR303

NPR_TASK_ALREADY_EXECUTED

The task has already been executed.

NPR304

NPR_TASK_CREATED

The task has been created.

NPR305

NPR_TASK_FAILED

Failed to execute the task.

NPR306

NPR_TASK_IN_PROGRESS

The task is in progress.

NPR307

NPR_TASK_NOT_FOUND

The task was not found.

NPR308

NPR_TASK_DELEGATED

The task has been successfully delegated to another officer. Your part of the task has been completed.

NPR309

NPR_TASK_ALREADY_EXISTS

A task already exists for the object chosen.

NPR310

NPR_TASK_ACCESS_DENIED

Access to the task denied. Authorization to get access is missing.

NPR311

NPR_TASK_FAILED_EXTERNAL

The task failed when using an external service.

NPR312

NPR_TASK_DELEGATED_EXTERNAL

The task has been delegated to an external service/application. The parts of the task involving Net iD Portal have been done and the task will be completed automatically when data has been returned from the external service/application.

NPR313

NPR_TASK_IS_WAITING

The task is waiting for an external part or service to complete its part in the process.

Error code Error string Error text shown in GUI (Swedish)

NPR301

NPR_TASK_ACTION_NOT_FOUND

Kunde inte hitta delmomentet för ärendet.

NPR302

NPR_TASK_ACTION_SIGN_FAILED

Signering av ärendet misslyckades.

NPR303

NPR_TASK_ALREADY_EXECUTED

Ärendet har redan slutförts.

NPR304

NPR_TASK_CREATED

Ärende skapat.

NPR305

NPR_TASK_FAILED

Misslyckades utföra ärendet.

NPR306

NPR_TASK_IN_PROGRESS

Ärendet bearbetas.

NPR307

NPR_TASK_NOT_FOUND

Kunde inte hitta ärendet.

NPR308

NPR_TASK_DELEGATED

Ärendet har delegerats vidare till en annan handläggare. Dina steg i processen är avklarade.

NPR309

NPR_TASK_ALREADY_EXISTS

Det finns redan ett pågående ärende för samma objekt.

NPR310

NPR_TASK_ACCESS_DENIED

Behörighet till ärendet saknas.

NPR311

NPR_TASK_FAILED_EXTERNAL

Ärendet misslyckades vid användning av en extern tjänst.

NPR312

NPR_TASK_DELEGATED_EXTERNAL

Ärendet har delegerats vidare till en extern tjänst/applikation. De steg i ärendet som medför arbete i Net iD Portal är avklarade och ärendet kommer färdigställas per automatik då information returneras från den externa tjänsten/applikationen.

NPR313

NPR_TASK_IS_WAITING

Ärendet väntar på att en extern part eller tjänst ska slutföra sin del i ärendet.

At situations when there are problems with an external service that is connected to Net iD Portal, the error messages from the service will be included in the error message from Net iD Portal. The information reported from the service will be in the same words and language as reported to Net iD Portal. Possible error messaged from connected services are not listed here but have to be found in the documentation of each service.

 • English (en-US)

 • Swedish (sv-SE)

Error code Error string Error text shown in GUI (English)

NPR901

NPR_CA_ERROR

A problem with the certificate authority service occured. Please contact your system administrator.

NPR902

NPR_DATABASE_ERROR

Database error. Please contact your system administrator.

NPR903

NPR_MSG_SRV_INIT_FAILED

Failed to initialize the messaging service. Please contact your system administrator.

NPR904

NPR_MSG_SRV_NOT_FOUND

The messaging service was not found. Please contact your system administrator.

NPR905

NPR_NAVET_ERROR

Error in the Navet service. Please contact your system administrator.

NPR906

NPR_NAVET_UNREG_PERSON

The person is missing in Navet. Please check that the correct Swedish 'personnummer/samordningsnummer' has been entered.

NPR907

NPR_EXTERNAL_SERVICE_FAILED

External service could not be reached.

Error code Error string Error text shown in GUI (Swedish)

NPR901

NPR_CA_ERROR

Fel i certifikatutfärdandetjänsten. Kontakta systemadministratören för åtgärd.

NPR902

NPR_DATABASE_ERROR

Fel i databastjänsten. Kontakta systemadministratören för åtgärd.

NPR903

NPR_MSG_SRV_INIT_FAILED

Fel i meddelandetjänsten. Kontakta systemadministratören för åtgärd.

NPR904

NPR_MSG_SRV_NOT_FOUND

Saknar åtkomst till meddelandetjänsten. Kontakta systemadministratören för åtgärd.

NPR905

NPR_NAVET_ERROR

Fel i Navet-tjänsten. Kontakta systemadministratören för åtgärd.

NPR906

NPR_NAVET_UNREG_PERSON

Personen saknas i Navet. Kontrollera att rätt personnummer/samordningsnummer angetts.

NPR907

NPR_EXTERNAL_SERVICE_FAILED

Extern tjänst kunde inte nås.

 • English (en-US)

 • Swedish (sv-SE)

Error code Error string Error text shown in GUI (English)

SCS001

SCS_NOT_INSTALLED

The application 'Gemalto SCS' does not seem to be installed. Please install the latest approved version of Gemalto SCS then try again.

SCS002

SCS_VERSION_TOO_LOW

The version of the application 'Gemalto SCS' installed is too old to be used. Please update to the latest approved version of 'Gemalto SCS' then try again.

Error code Error string Error text shown in GUI (Swedish)

SCS001

SCS_NOT_INSTALLED

Applikationen 'Gemalto SCS' verkar inte vara installerad. Installera den senaste godkända versionen av Gemalto SCS och försök igen.

SCS002

SCS_VERSION_TOO_LOW

Den version av applikationen 'Gemalto SCS' som finns installerad är för gammal. Uppdatera Gemalto SCS till den senaste godkända versionen och försök igen.